Şirket Türleri

Şirket Türleri

Türk Ticaret Kanunundaki Şirket Türleri

ŞAHIS ŞİRKETLERİ

KOLLEKTİF ŞİRKETLER
KOMANDİT ŞİRKETLER

ŞERMAYE ŞİRKETLERİ

LİMİTED ŞİRKETLER
ANONİM ŞİRKETLER

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir. Sadece gerçek kişiler (şahıslar) tarafından kurulabilirler. Sermaye şirketleri bu şirkete ortak olamazlar.

Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir.

Asgari sermaye zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kollektif şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur:

a) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları.

b) Şirketin kollektif olduğu.

c) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.

d) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.

e) Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri.

f) Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları.

Ortakların Sorumlulukları :

1) Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur.

2) Şirkete yeni giren kişi, girme tarihinden evvel doğmuş olsa bile, şirketin borçlarından ve taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur.

3) Birinci ve ikinci fıkralara aykırı olarak sözleşmeye konan şartlar, üçüncü kişiler hakkında geçerli olmaz.

KOMANDİT ŞİRKETLER

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

Asgari sermaye zorunluluğu bulunmamaktadır.

Komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları bulunamaz.

Komanditer ortak kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz.

Ortakların Sorumlulukları :

Komanditer ortağın sorumluluğu koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye miktarını aşamaz.

Komandite ortak ise, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur.

LİMİTED ŞİRKETLER

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Ortakların sayısı elli (50) kişiyi aşamaz.

Limited Şirketlerde kuruluş için en az 10.000 TL sermaye gereklidir.

Limited şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur:

a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer.

b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu.

c) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları.

d) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları.

e) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.

Ortakların Sorumlulukları :

Şirket, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla sorumludur. Ortaklar kuruluş esnasında koymayı taahhüt ettikleri sermayeyi ödemeleri durumunda ortakların sorumluluğu bitmiş kabul edilir.

Yasak Olan İşler :

Bankacılık faaliyetleri yürütemezler,
Sigorta faaliyetleri yürütemezler, (Sigorta acenteciliği yapabilirler)
Döviz büroları açamazlar,

Limited şirketlerle ilgili yazdığımız Limited Şirketler ve Limited Şirket Kuruluş İşlemleri başlıklarınıza bakabilirsiniz.

ANONİM ŞİRKETLER

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.
Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.
Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Limited şirketlerde yasak olan bankacılık, sigortacılık ve döviz işlemlerini de yerine getirebilirler.

Ortaklar için sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
Anonim Şirketlerde kuruluş için en az 50.000 TL sermaye gereklidir.

Anonim şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur:

a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.

b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.

c) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları.

d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları.

e) Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı.

f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatler.

g) Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.

h) Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.

ı) Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.

i) Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.

j) Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.

k) Şirketin hesap dönemi.

Ortakların Sorumlulukları :

Şirket, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece mal varlığıyla sorumludur. Ortaklar kuruluş esnasında koymayı taahhüt ettikleri sermayeyi ödemeleri durumunda ortakların sorumluluğu bitmiş kabul edilir.

Previous İhbar Tazminatı
Next Kira Gelirleri Beyanı

Yazar Hakkında

Ahmet Şengül - SMMM
Ahmet Şengül - SMMM 58 gönderiler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını 2011 yılında kazandıktan sonra 2012 yılında İzmir'in Konak ilçesinde açtığı Mali Müşavirlik bürosuyla hizmet vermektedir.

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar

Ticaret Kanunu

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri.

Ticaret Kanunu

İnternet Defteri

İnternet defteri Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) işletmelerin tutacağı defter sayısının artmasıyla yeni bir defter türü olarak karşımıza çıkmaktadır.