Gerçek Kişi Mükelleflerde Yol Haritası

Gerçek Kişi Mükelleflerde Yol Haritası

GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA – İŞYERİ AÇILIŞI

İşe başlamanın, “İşe Başlama/Bırakma Bildirimi” ile bağlı bulunulan vergi dairesine mükellefin kendisi tarafından veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir. İşe başlama dilekçesini buradan indirebilirsiniz.

1- İşi Bırakmanın Vergi Dairesine Bildirimesi
2- Defter Tutma Mecburiyeti Bulunanlar
3- Defter Tutma Mecburiyeti Bulunmayanlar
4- Defter Tasdiki
5- Ödeme Kaydedici Cihaz – Yazar Kasa

DEĞİŞİKLİKLERİN VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMİ

İş veya ikamet yeri adres değişikliklerinin,
Yeni bir vergiye tabi olmayı, mükellefiyet şeklinde değişikliği ve mükellefiyetten muaflığa geçmeyi gerektiren değişikliklerin,
Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan işyerlerinin sayısında artış veya azalış olduğunda bu değişikliğin

1 ay içerisinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

İŞİ BIRAKMANIN VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİLMESİ

İşi bıraktıklarında, mükelleflerin bu hususu  1  ay içerisinde vergi dairesine “İşe Başlama/İşi Bırakma Bildirimi” veya dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. İşi bırakma dilekçesini İşe başlama – bırakma dilekçesi linkinden indirebilirsiniz. Ayrıca işe başlama dilekçesi örneğine işe başlama dilekçesi örneği linkinden indirebilirsiniz.

KULLANILAN YASAL BELGELER

Mükelleflerin tutulan kayıtları ve üçüncü şahıslarla olan muamelelere ait kayıtlarını belgelendirmesi bir zorunluluktur.ise-baslama-dilekcesi-ornegi
Kullanılacak belgelerin, anlaşmalı matbaalarca basılmış olması veya noterlere tasdik ettirilmiş olması gerekmektedir.
Mükelleflerin işi bıraktıklarında, kullanılmamış belgeler ile en son kullanılan ciltleri, vergi dairesine ibraz ederek kullanılmamış belgelerin iptalini sağlaması gerekmektedir.

ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
Kazancı basit usulde tespit edilenler,
Defter tutmak zorunda olan çiftçiler,
Serbest meslek erbabı,
Vergiden muaf esnafın

kendi aralarında yapacakları ticari işlemler ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme  zorunluluğu bulunmaktadır.

DEFTER TUTMA MECBURİYETİ BULUNANLAR

Ticaret ve sanat erbabı, ticaret şirketleri,
İktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait  iktisadi işletmeler,
Serbest meslek erbabı
Çiftçiler

DEFTER TUTMA MECBURİYETİ BULUNMAYANLAR

Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler,
Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tespit edilenler,
Kurumlar vergisinden muaf olan
a) İktisadi kamu müesseseleri,
b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler.

Ticari Kazanç ve Kurum Kazancı Elde Eden Mükellefler;
Bilanço esasında; yevmiye defteri (günlük defter), defteri kebir (büyük defter) ve envanter defteri
İşletme hesabı esasında, işletme hesabı defteri

Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler;
Serbest meslek kazanç defteri  tutarlar.

Ticari Kazanç ve Kurum Kazancı Elde Eden Bir Mükellef iseniz, tutmak zorunda olduğunuz  defterlere, işlemleri 10 gün içinde kaydetmeniz gerekmektedir.

Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Bir Mükellef iseniz, serbest meslek kazanç defterine, işlemleri günü gününe kaydetmeniz gerekmektedir.

DEFTER TASDİKİ

Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler tutacakları defterleri işe başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadırlar.

– Öteden beri işe devam etmekte olanlar, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,
– Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,
– Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce,
– Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde,
– Defterlerin dolması dolayısıyla veya diğer sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya zorunlu olanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce,
– Defterlerini ertesi yıl da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde
tasdik ettirmek zorundadırlar.

Defter ve  belgeleri, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süreyle muhafaza etme zorunluluğu bulunmaktadır.

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ – YAZAR KASA

· Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra   satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren yani perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.
· Yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri, işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gündür. Bu süre, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 60 gün olarak belirlenmiştir.

Ödeme kaydedici cihazın belirlenen süre içinde alınmaması halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

FORM BA – FORM BS

Bilânço esasına göre defter tutan mükelleflerin aylık alış veya satışlarından 5.000 TL yi aşan (2016 yılı)

Mal ve hizmet alışlarını, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Mal ve hizmet satışlarını, Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile aylık dönemler halinde bildirmeleri gerekmektedir.
Aylık dönemler halinde bildirimlerin;
ilgili dönemi takip eden ayın ilk günü ile son günü akşamı 24:00’e kadar e-beyanname üzerinden verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, Ba-Bs bildirim hadlerini aşan hiçbir alış ve satış bilgisi olmasa dahi mükelleflerin  “boş olarak” bildirim verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Previous Yeni İş Yeri Açanlara Vergi Muafiyeti - İstisnası
Next Mali Müşavir Olabilmenin Şartları

Yazar Hakkında

Ahmet Şengül - SMMM
Ahmet Şengül - SMMM 58 gönderiler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını 2011 yılında kazandıktan sonra 2012 yılında İzmir'in Konak ilçesinde açtığı Mali Müşavirlik bürosuyla hizmet vermektedir.

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar

Şirket Kuruluş

Limited Şirketler

Limited şirketler asgari 10.000 TL sermaye ile en az bir ve en fazla elli kişi tarafından kurulan Türk Ticaret Kanununda sermaye şirketi sınıfında bulunan şirket türüdür.

Şirket Kuruluş

Şahıs Firması Kapanış İşlemleri

Şahıs Firması Kapanış İşlemleri Şahıs Firmalarında Kapanış Nasıl Yapılır? Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? Kapanış İşlemi Ne Zaman Tamamlanır?

Şirket Kuruluş

Yabancı Uyrukluların Şirket Kuruluşu

Yabancı Uyrukluların Şirket Kuruluşu Yabancı Uyruklu Kişilerin Türkiye’de Şirket Kurabilmeleri İçin Gerekli Olan İşlemler ve İstenen Evraklar.

0 Yorum

Henüz yorum yok.

Bu gönderiye yorum yapan ilk siz olun

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.